සිතේ තෙරපෙන... දහස් සිතිවිලි... අකුරු වෙන තැන...…

Pages

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

23 May 2010

සුසුම්ලන යෞවනය …

Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net

නෙතු සිනා කැන් දරන් …
නුහුරු අඳුරේ කොනක …
සින්න වූ පැතුම් මල් …
දැවෙන කහවනු අතර …
පොදි කරන් කඳුළු කැට
දෙකොපුලට නොවැටෙන්න …
සහස් ගව් දුර ගෙවා
සෙයිලමේ තනිකඩව …
වල් වැදුණු සිතැඟි මැද
සුසුම්ලන යෞවනය …
කළු පාට දුම් අතර
හති වැටි සැඟවිලා …
සැලෙන හදවත නගන
බොල් හඬ ද … නැවතිලා ...

- සන්සරසිදු -